กรณีศึกษา

ร่วมมือกับ NGOs เพื่อขับเคลื่อน SDGs ผ่านกิจกรรมการอาสาสมัครของนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับเป้าหมาย SDGs ทั้งหมด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับหลายองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร(NGOs) โดยนิสิตมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเป้าหมาย SDGs ในด้านต่างๆ โดยเข้าร่วมในโครงการอาสาสมัครต่างๆ

Chula Right Livelihood SummerSchool (CURLS)

[ https://wellbeingsummer.wordpress.com/ ]

Chula Right Livelihood (CURLS) เกิดความร่วมมือจากหลายๆองค์กร ซึ่งร่วมด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Right Livelihood College, Royal University of Bhutan และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

CURLS มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแนวคิดเรื่อง Right Livelihood คือการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องบนโลกใบนี้ โดยผู้เรียนจะได้ร่วมเรียนและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ไปด้วยกัน (Co-Teaching Experience) รวมไปถึงการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิของ Right Livelihood Award, สนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม, ทำวิจัยเชิงปฏิบัติ, ลงพื้นที่, ทัศนศึกษา ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกันแบบไม่มีกรอบจำกัด ผ่านบทสนทนาทางปัญญาที่ให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจและการไตร่ตรองตนเอง ซึ่งนำไปสู่แรงผลักดันในอนาคตเพื่อความยั่งยืน

Co-creating Eco-Peace (Initial) Asian Peoples’ Consultation on Global Citizenship and Food as a Commons (กิจกรรมออนไลน์: 24 มิถุนายน 2565)

[ https://wellbeingsummer.wordpress.com/2022/07/19/chula-right-livelihood-summer-school-2022/ ]

CURLS 2022 ตั้งใจที่จะเริ่มสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกัน (Connecting the Commons (CTC) network) ในเอเชีย (ตะวันออกเฉียงใต้) (โดยเฉพาะประเด็นเรื่องอาหารที่มีความคล้ายคลึงกัน) ภายใต้กรอบของ ECO-PEACE, การรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโลกและความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม: การสำรวจผลกระทบของการเคลื่อนไหวของทรัพยากรร่วมในทวีปเอเชีย

พร้อมกันเราสำรวจพื้นที่ร่วมกันในการสร้าง Eco-Peace, แนวคิดพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มนุษย์ต้องมีความรับผิดชอบต่อการดูแลระบบนิเวศ  เพราะโลกคือดาวที่ให้กำเนิดมนุษย์ คือ “ชุมชนของชีวิต” ที่เราทุกคน รวมถึงคนรุ่นต่อไป เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพึ่งพากันและกัน

Asian Students Environment Platform (ASEP)

โครงการ ASEP จัดขึ้นโดยข้อตกลงระหว่าง AEON Environmental Foundation และ United Nations Environment Programme (UNEP) และสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (SCBD) ด้วยโปรแกรมนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากประเทศในเอเชีย สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แบ่งปันมุมมองซึ่งกันและกัน และการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ

นักศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศในเอเชียรวมตัวกันเพื่อหารือและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมโลกที่เกินขอบเขตของประเทศ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและคุณค่าของแต่ละประเทศ จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหมด 591 คน จาก 10 ประเทศเข้าร่วมโครงการนี้

ที่มา: AEON Environmental Foundation
[ https://www.aeon.info/ef/en/biodiversity/asep/ ]

สรุป งาน ASEP 2565 (ออนไลน์)

 • หัวข้อ: การสร้างสังคมรีไซเคิล
 • กำหนดการ: วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
 • ประเทศเจ้าภาพ: ญี่ปุ่น (ออนไลน์)
 • มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม (ทั้งหมด 9 แห่ง):

Royal University of Phnom Penh (กัมพูชา), Tsinghua University (จีน), University of Indonesia (อินโดนีเซีย), Waseda University (ญี่ปุ่น), Korea University (เกาหลีใต้), University of Malaya (มาเลเซีย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย), University of the Philippines (ฟิลิปปินส์), Vietnam National University Hanoi (เวียดนาม)

 • ผู้เข้าร่วม: มหาวิทยาลัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 84 คน คัดเลือกจากมหาวิทยาลัย 9 แห่งข้างต้น (9 แห่งจากแต่ละโรงเรียน)
 • ผู้จัดงาน: มูลนิธิ AEON Environmental
 • มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ: Waseda University (ญี่ปุ่น)
 • ความร่วมมือ: Waseda University AEON TOWA Research Center (ญี่ปุ่น)
ที่มา: ASEP for THAIteam
[ https://www.facebook.com/THAIteamtoASEP/ ]

นิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมโครงการ UNICEF Voices of Youth

[ https://www.inter.chula.ac.th/news/13132/ ]

นิสิตจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครให้กับองค์การสหประชาชาติ (UN) ในโครงการ UNICEF Voices of Youth [ https://www.voicesofyouth.org/blog/thai-youth-discover-purpose-through-un-volunteerism ]

ที่มา:

 • คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

Park @ Siam พื้นที่สีเขียวของจุฬาฯ ใจกลางเมืองเพื่อชุมชน

“Park @ Siam” พื้นที่สีเขียวใจกลางย่านการค้าสยามสแควร์ เป็นสวนสาธารณะแห่งเดียวในย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU)

ธนาคารปูม้า เกาะสีชัง ต้นแบบศูนย์เรียนรู้เพิ่มทางรอดปูม้าไทยคืนสู่ท้องทะเล

เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2563 มีชาวประมงที่จับปูม้าที่ท้องนอกกระดองมาให้ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบก อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวน 457 ตัว เพื่อเพาะเป็นลูกปูม้า ศูนย์สามารถดูแลปูไข่จนลูกปูม้าถึง 565,219,724 ตัว และแม้ลูกปูม้าจะมีเปอร์เซนต์รอดชีวิตที่ 40-60% ศูนย์ก็ยังสามารถเอาลูกปูม้าไปปล่อยในทะเลได้มากเกินกว่า

เทคโนโลยีราไมคอร์ไรซาเพื่อการปลูกและฟื้นฟูป่าอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การอนุรักษ์ป่าไม้ในประเทศไทยต้องต่อสู้กับความเชื่อที่ว่า การเผาป่าจะทำให้เกิดเห็ดที่ชาวบ้านสามารถนำไปสร้างรายได้ จึงทำให้มีการแอบเผาป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อนำเห็ดไปขาย  การฟื้นฟูผืนป่าที่เสียหายจากการโดนเผานั้นยากกว่าการฟื้นฟูป่าไม้ที่เกิดจากสาเหตุอื่น เนื่องจากจุลินทรีย์ สารอาหาร และความชื้นในดินถูกทำลายไปด้วย