กรณีศึกษา

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาธารณะตลอดปีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 2565-2566

ด้วยความมุ่งมั่นให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมเหล่านี้ได้ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ หรือเพศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมสาธารณะด้านวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ และการฝึกอบรมสายอาชีพสำหรับประชาชนอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี หลากหลายรูปแบบ ทั้ง onsite และ Online ให้กับทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างกิจกรรมเด่นในปี 2565-2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเลี้ยงกบนา เสริมรายได้ – สร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 ก.พ. 2565

เป็นโครงการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงกบนา และให้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกบนาให้สามารถนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว

http://www.clnr.chula.ac.th/index.php/activities-2565/624-nan-activity-025-2565

เสวนาสาธารณะออนไลน์ “มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SD Public Forum) ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความมั่นคงของมนุษย์

4 มี.ค. 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาสาธารณะออนไลน์ “มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SD Public Forum) ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความมั่นคงของมนุษย์”

https://www.chula.ac.th/news/66358/

โครงการโรงเรียนสาธิตการเลี้ยงสุกรภายใต้ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน ประจำปี 2565

20 ก.ค. 2565

เป็นโครงการที่ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาคมน่าน ในลักษณะหลักสูตรต่อเนื่อง ประกอบด้วยการเรียนในเนื้อหาวิชาที่จำเป็นสำหรับจัดการฟาร์มสุกรที่ถูกต้อง การลดต้นทุนในการเลี้ยงสุกรโดยการผลิตอาหารสุกรด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและลงมือฝึกปฏิบัติจริง

http://www.clnr.chula.ac.th/index.php/activities-2565/665-nan-activity-054-2565

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

17 ส.ค. 2565

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

http://www.clnr.chula.ac.th/index.php/activities-2565/689-nan-activity-074-2565

CHULA THE MASTER Season 2: Management for new entrepreneur

29 พ.ค. 2566

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ ร่วมเรียนรู้ไปกับ e-learning รูปแบบใหม่ หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และได้สาระ เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารหน้าใหม่ ที่จะทำให้ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารแถวหน้า

https://www.chula.ac.th/news/117918/

โครงการอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ การใช้ราไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าไม้พื้นถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1

1 มิ.ย. 2566

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จัดโครงการอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ การใช้ราไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่า ให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

https://clnr.chula.ac.th/index.php/activities-2566/777-66074-n53

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIP)

10-27 ก.ค. 2566

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น เดือนกรกฎาคม 2566 ใน Theme “ CUVIP Happy Well–being”  และ “เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลก 2 ” เพื่อจุดประกายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย CUVIP Inspiration มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จัก ค้นพบ และพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างอุปนิสัยสร้างคุณค่าเพื่อสังคม

https://www.chula.ac.th/news/123336/

“UNLOCKING” the power of Demographic Disruptions

12 ก.ค. 2566

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับแนวทาง “พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” ในภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงทางประชากรอย่างรุนแรง (Demographic Disruptions) ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต

https://www.chula.ac.th/news/123345/

สัมมนา “โรคมะเร็งในวัยรุ่น (Teenagers with cancer) ครั้งที่ 2”

21 ก.ย. 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งในวัยรุ่น โรคมะเร็งชนิดไหนที่พบในวัยรุ่น วิธีการรักษา วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นเมื่อต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง และพบกับแขกรับเชิญพิเศษ ผู้ผ่านประสบการณ์ตรงโรคมะเร็ง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง

https://www.chula.ac.th/news/125754/

ที่มา:

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

Park @ Siam พื้นที่สีเขียวของจุฬาฯ ใจกลางเมืองเพื่อชุมชน

“Park @ Siam” พื้นที่สีเขียวใจกลางย่านการค้าสยามสแควร์ เป็นสวนสาธารณะแห่งเดียวในย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU)

เปิดพื้นที่สีเขียวของจุฬาฯ กับการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชุมชน

เมื่อก้าวเข้ามาในย่านจุฬา สวนหลวง-สามย่าน จะสัมผัสได้ถึงพื้นที่สีเขียวภายในย่านที่มีขนาดใหญ่และจะขยายขึ้นเรื่อยๆ เพราะเรามีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองให้เป็น “GREEN & CLEAN CITY” โดยมีหลากหลายนโยบายที่จะช่วยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้านอย่างยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: แหล่งเรียนรู้โลกกว้างที่ทุกคนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

ภายในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นที่ตั้งของคณะและสถาบันสำคัญที่ทั้งสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นิสิตผลิตบัณฑิตให้พร้อมออกไปรับใช้สังคมแล้ว จุฬาฯ ยังได้เปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการและการอนุรักษ์ให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ศึกษาหาความรู้เสริมเพิ่มเติมทักษะต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างเพลิดเพลินตามอัธยาศัยในแบบสรรสาระ (Edutainment) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จุฬาฯ ปลุกการท่องเที่ยวเมืองน่านสีเขียว

“น่าน” มีวิสัยทัศน์ประจำจังหวัด คือ “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ เกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนแน่นแฟ้น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” น่านได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการและเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยใช้ 5 กลยุทธ์