กรณีศึกษา

บริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด

การปฏิรูปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สู่มหาวิทยาลัยวิจัยที่ทำการสอน (Research University that Teaches) ได้ถูกขับเคลื่อนผ่านระบบนิเวศน์การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ซึ่งนอกเหนือจากการผลลัพธ์ด้านการอ้างอิงผลงาน (Citation) ในรูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่ (Publication) การจดสิทธิบัตร (Intellectual property) และการอนุญาตใช้สิทธิ์ (Licensing) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักบริหารงานวิจัย และสำนักบริหารทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งบริษัทจำกัด (University Holding Company) ชื่อว่า บริษัท ซี ยู เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (CU Enterprise) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกร  ต่อยอดงานวิจัย และส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่สังคม โดยดำเนินงานร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ให้คำแนะนำบ่มเพาะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development) ระดมทุน (Accelerate) รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทสปินออฟ (University spin-offs) ที่ดำเนินงานโดยคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีบริษัทสตาร์ทอัพ 354 ทีม และบริษัทสปินออฟเกิดขึ้นแล้ว จำนวน 100 บริษัท สร้างมูลค่าทางการตลาด (Market  Valuation) กว่า 22,000 ล้านบาท บริษัทสปินออฟมีการบริจาคหุ้น 10% คืนให้กับ CU Enterprise แล้ว  จำนวน 13 บริษัท แบ่งเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มอาหารและการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันของนักวิจัยก่อตั้งชมรม Club Chula Spin-off มีสมาชิกกว่า 200 คน ให้คำแนะนำช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเริ่มประกอบการธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ บริษัท CU Enterprise สู่ระดับคณะและหน่วยงาน โดยให้ทุนตั้งต้นเพื่อดำเนินการบริษัทในรูปแบบเดียวกัน ปัจจุบันมีบริษัท Holding company ระดับคณะและหน่วยงานแล้ว 10 บริษัท

กลไกการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์นี้ เป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยไทยในเครือข่ายอีก 11 แห่ง ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า และภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติกับโจทย์วิจัยที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมได้จริง โดยคณาจารย์และนักวิจัยบริษัทสปินออฟ รับนิสิตเข้าทำงานและเรียนรู้โจทย์ปัญหาในบริษัท ทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนิสิตจะได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว  ยังได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ และบ่มเพาะลักษณะความเป็นผู้นำแห่งอนาคตอีกด้วย ด้วยประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์นี้ ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้คะแนน SDG 9 สูงขึ้นในทุกตัวชี้วัด  และได้รับการจัดอันดับสูงขึ้นจากอันดับที่  60 ในปี 2021  เป็นอันดับที่ 26 ของโลก และเป็นอันดับที่ 14 ในปีปัจจุบัน รวมทั้งศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย CU Innovation Hub ได้รับรางวัล Launchpads พร้อมกับบริษัท  ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ที่ได้รับรางวัล Frontiers จากงาน Asiastar 10×10 จัดโดย Alibaba Cloud ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2022 นี้

ที่มา:   บริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง:

อื่นๆ

การดำเนินการนโยบายด้านความยั่งยืนกับ Outsource ของจุฬาฯ

จากการดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะและขยะอันตราย และ มาตรการลดขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง มหาวิทยาลัยขยายการดำเนินการนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะให้ครอบคลุมถึงร้านค้า ซึ่งเป็น Outsource ผู้ให้บริการอาหารโดยระบุในสัญญาร้านค้า ให้ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ด้านการจัดการขยะ โดยต้องให้ความร่วมมือกับโครงการ Chula Zero Waste ที่มีเป้าหมายในการลดการก่อขยะ ส่งเสริมการแยกขยะนำกลับไปใช้ประโยชน์ และการปลูกฝังจิตสำนึกส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ

การจัดซื้อของจุฬาฯ กับเรื่องของความอย่างยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีการใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมาก การจัดหาวัสดุดังกล่าว ดำเนินการภายใต้นโยบายการให้ความสำคัญต่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายสำคัญด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งในประชาคมชาวจุฬาฯ ชุมชนโดยรอบ พื้นที่ต่อเนื่องและสาธารณะ

CU-DSR เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในในทุกๆ ที่ไม่จำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาเท่านั้น สามารถเกิดขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการประสบการณ์การปฏิบัติ การฝึกงาน และการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ได้

งานบริการที่พักนิสิต อำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ คู่การสร้างพลเมืองที่ดี

หนึ่งในงานบริการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหอพักสำหรับนิสิต เพื่อเป็นที่พักอาศัยอำนวยความสะดวกสบายเพื่อไม่ต้องเดินทางไกลสำหรับนิสิตผู้ที่มีความจำเป็นเพื่อเป็นที่พักอาศัย ตามวิสัยทัศน์ “เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และผาสุก”