กรณีศึกษา

CU-DSR เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในในทุกๆ ที่ ไม่จำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาเท่านั้น สามารถเกิดขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการประสบการณ์การปฏิบัติ การฝึกงาน และการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ได้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ CU-Digital Social Responsibility (CU-DSR) มอบโอกาสการเรียนรู้แบบทางเลือกแก่นิสิตและเป็นการช่วยเหลือสังคมไปในเวลาเดียวกัน โครงการ CU-DSR ได้มอบแท็บเล็ตให้กับนิสิตเพื่อให้นิสิตสามารถใช้ในการร่วมกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์กับพี่เก่าและผู้คนในสังคม ในปีนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน โครงการ CU-DSR เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับศิษย์เก่าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม และช่วยตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละคน ด้วยการมอบประสบการณ์ในการทำงานจริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตด้วยกันเอง ศิษย์เก่าและประชาชนภายนอก โดยโครงการนี้สนับสนุนให้นิสิตมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

โครงการ CU-DSR มีกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วย 8 กลุ่มคือ Digital Health Care, E-Sport, Music Charity, CU Blood, Media Content, Chula the Master, Start-Up และ ICT Support ในแต่ละกลุ่มเหล่านี้มุ่งเน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกันไป  กลุ่ม Digital Health Care มีสร้างแพลทฟอร์มให้บริการด้านสุขภาพ กลุ่ม E-Sport มีจัดแข่งขันเกมออนไลน์ กลุ่ม Music Charity จัดคอนเสิร์ตการกุศล กลุ่ม Media Content สร้างสื่อให้ความรู้ กลุ่ม CU Blood จัดแคมเปญบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทย กลุ่ม Chula the Master นำเสนอการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ แก่ประชาชน กลุ่ม Start-Up สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจใหม่ และกลุ่ม ICT Support ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุ

ตัวอย่างความสำเร็จของกิจกรรมที่โครงการ CU-DSR ได้ทำเพื่อสังคม เช่น กลุ่ม Music Charity ได้ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหาทุนช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ระดมทุนได้ประมาณ 3 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจได้ถึง 1,000 คน กลุ่ม CU Blood ร่วมมือกับสภากาชาดไทยสร้างแคมเปนและอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต ตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าโครงการ CU-DSR มีศักยภาพในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างและมอบโอกาสในการเรียนรู้ที่สำคัญแก่นิสิต

ที่มา:

  • สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง:

อื่นๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานคุณภาพน้ำและแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรน้ำให้มีคุณภาพที่ดี เป็นการปกป้องสุขภาพที่ดีให้กับมนุษย์ รวมไปถึงเป็นการปกป้องระบบนิเวศของพืชและสัตว์ที่ต้องอาศัยน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน และช่วยส่งเสริมสังคมโลกให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ทั้ง 17 เป้าหมาย

หอพักบุคลากร สวัสดิการที่เอื้อต่อการพัฒนางานของคนจุฬาฯ

ในปี พ.ศ. 2563 จุฬาฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 8,178 คน นโยบายการจัดสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่จุฬาฯ ใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดหาที่พักอาศัยภายในหรือบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยในรูปแบบหอพัก เพื่อให้บุคลากรผูกพันและมีความสุขในการทำงาน เอื้อให้สามารถพัฒนางานอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

ประเทศไทยประกาศความสำเร็จซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตจากขยะเปียกชุมชนครั้งแรกของโลก

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ UN Thailand พร้อมด้วยพันธมิตรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนโดย KBANK ซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยและประชาคมมุ่งสู่ “สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์”  ประกาศความสำเร็จการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 จังหวัดนำร่องเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายหลังสามารถจูงใจให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการแยกขยะและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่สามารถแปลงกลับมาเป็นเงินทุนให้กับหมู่บ้านและชุมชน

เนินชะลอความเร็ว (Speed Hump) การสร้างพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าในมหาวิทยาลัย

พื้นที่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่มีความร่มรื่น และการเดินทางไปยังอาคารต่างๆ ก็สามารถทำได้โดยไม่ลำบาก มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนการเดินเท้าในมหาวิทยาลัย และยังมีการออกแบบและจัดทำ และเนินชะลอความเร็วขึ้นในจุดทางข้าม ผสมผสานเข้ากับการทำเป็นทางม้าลาย ในหลายจุดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย