กรณีศึกษา

นวัตกรรมเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงในภาวะฉุกเฉินการระบาด COVID-19

ใน พ.ศ. 2564 ทั่วโลกเกิดการระบาดของ COVID-19  เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดที่เกิดจากเชื้อกลายพันธุ์อัลฟาและเดลตาในช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนกรกฎาคม ทำให้มีผู้ถูกยืนยันการติดเชื้อ 363,029 คน และผู้เสียชีวิต 2,934 คนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการรุนแรงจนเกิดปอดอักเสบและภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (ventilator) และเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (high flow nasal therapy device) เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการขาดแคลนของเครื่องมือทั้งสองชนิด โดยขณะนั้นไม่สามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตในต่างประเทศ เนื่องจากเกิดการขาดแคลนทั่วโลก จึงมีความจำเป็นที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย ต้องเร่งการดำเนินงานเพื่อออกแบบ ทดสอบ และขออนุมัติผลิตเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครื่องมือที่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายหลักอันได้แก่ผู้ป่วย COVID-19  ที่มีอาการหนักที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านการแพทย์ของประเทศในการที่จะพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤติ

โครงการนี้ได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงในภาวะฉุกเฉินการระบาด COVID-19 ซึ่งไม่เคยมีองค์ความรู้และการผลิตในประเทศไทยมาก่อน เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานหลักได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย คณะกรรมการอาหารและยา บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด และบริษัท ไทยเบฟ จำกัด ทั้งในการออกแบบ การทดสอบทางวิศวกรรมและทางการแพทย์ การสอบเทียบมาตรฐานทั้งความปลอดภัยทางไฟฟ้า ความแม่นยำและถูกต้องของเครื่องมือ การขอการอนุมัติของคณะกรรมการจริยธรรมในคน การทดสอบผลการรักษากับผู้ป่วยโควิด-19 (equivalent test) พบว่าได้ผลเท่าเทียมกับเครื่องที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ การระดมทุนจากภาคประชาชน (โดยประมาณ 50 ล้านบาท) นำไปสู่การผลิตเครื่องมือจำนวน 500 เครื่อง และแจกจ่ายไปสู่ 183 โรงพยาบาลใน 42 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งการออกแบบพัฒนานวัตกรรมได้คำนึงถึงการใช้อุปกรณ์ที่จัดหาได้ในประเทศและในภาวะฉุกเฉิน สามารถขนส่งกระจายออกไปทั่วประเทศ ทำให้โรงพยาบาลต่าง ๆ สามารถประกอบและใช้งานได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำคู่มือ วีดีโอและจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องแก่แพทย์ และพยาบาลผู้ใช้เครื่อง การสร้างเครือข่าย line เพื่อสื่อสารแก้ไขปัญหาและติดตามผลการใช้เครื่องอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โดยช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ พบว่าผู้ป่วยมีอัตราตายสูงที่สุด ระหว่าง 257-260 คนต่อวัน ในช่วง 24-31 สิงหาคม 2021 เมื่อเริ่มการแจกจ่ายเมื่อ 8 ตุลาคม 2021 ยังมีอัตราเสียชีวิตรายวันที่ 116 คน จนกระทั้งในต้นเดือนตุลาคม 2022 อัตราตายเฉลี่ย 7 วันลดต่ำกว่า 20 คนต่อวัน นอกจากนี้ระหว่างการดำเนินโครงการ มีจำนวนผู้ป่วย COVID-19  ที่มีอาการหนักได้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 5,000 รายทั่วประเทศ

แม้ปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลาย แต่โครงการยังคงติดตามการใช้งานของเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงตลอดปี พ.ศ. 2565 โดยพบว่า ยังคงมีโรงพยาบาลถึงร้อยละ 80 ใช้เครื่องตลอด 1 ปี ในการรักษาผู้ป่วยมากกว่า 2,000 คน ในด้านของความเพียงพอของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง พบว่า มีโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์พอเพียงร้อยละ 37 และสามารถจัดซื้อเพิ่มเองได้ถึงร้อยละ 63 สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมนี้สามารถนำไปปรับใช้ในโรงพยาบาลของแต่ละท้องที่ได้เป็นอย่างดี

นับได้ว่านวัตกรรมเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงเป็นนวัตกรรมการบริการแบบใหม่ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเคยดำเนินการมาก่อน เป็นผลงานที่นำไปใช้ได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา COVID-19 ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยและมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้

ที่มา

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สภากาชาดไทย

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง:

อื่นๆ

“Chula-Cov19” วัคซีน mRNA สัญชาติไทยขยับเข้าใกล้ความสำเร็จ

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นศักยภาพของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยรับมือกับวิกฤติด้านสาธารณสุขระดับโลกนี้ได้ดี  ทั้งความพร้อมด้านการบริหารจัดการสถานที่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการนำทักษะ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมล้ำสมัย เข้ามาใช้ดูแลพี่น้องประชาชนตามมาตรฐานสากลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดตามมาตรการที่องค์การอนามัยโลกประกาศไว้

CU Innovations for Society ภารกิจกู้วิกฤติโควิด-19 เพื่อคนไทย

เมื่อโลกถูกเขย่าอย่างรุนแรงด้วยเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดกลายเป็นโรคอุบัติใหม่ “โควิด-19” ปลุกให้หลายประเทศจำเป็นต้องลุกขึ้นมารับมือกับโรคร้ายนี้เพื่อดูแลประชาชนคนในชาติของตนรวมถึงประเทศไทยของเราด้วย

การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนพิการขาขาดทั่วประเทศไทยด้วยนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกส์เอสเพส (sPace)

โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนพิการขาขาดทั่วประเทศไทยด้วยนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกเอสเพส โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) ผ่านสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) โดยได้นำเอาผลงานวิจัยนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกส์เอสเพส มาผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พิการขาขาดจำนวน 300 ราย ได้เข้าถึงเท้าเทียมคุณภาพสูง โดยแจกจ่ายผ่านโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 22 แห่ง

โครงการพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ และเป็นพื้นที่มีความพิเศษที่พึ่งพาฐานของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเกษตรอันเป็นเศรษฐกิจฐานรากโครงการนี้ได้สร้างระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา