กรณีศึกษา

ความร่วมมือในการสำรวจระดับนานาชาติ “ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและการรับรู้ผลกระทบจากโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19)”

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับความไว้วางใจและร่วมมือกับสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก (APRU) ในการสำรวจระดับนานาชาติ “ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและการรับรู้ผลกระทบจากโรคโควิด-19 (COVID-19)” โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและประเมินผลกระทบของโรคโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2565 –  2566  ซึ่งมุ่งหวังที่จะช่วยในการพัฒนาแนวทางในการจัดการกับการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการต่อโรคระบาดที่คล้าย ๆ กัน ในอนาคต

การศึกษานี้เป็นความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลระหว่างสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก (APRU) ดำเนินการโดยโครงการสุขภาพทั่วโลกใน 14 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง เวียดนาม สิงคโปร์ เอกวาดอร์ เม็กซิโก อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย และไทย โดยมีผู้เข้าร่วมในงานวิจัยนี้ทั้งสิ้น 8,400 คน โดยมีผู้เข้าร่วม 600 คนจากประเทศไทย

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนี้ คือ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมและการรับรู้ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วประเทศที่เข้าร่วม เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการรับรู้ผลที่ตามมาจากการระบาดโรคโควิด-19 ในกลุ่มคนที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และกลุ่มคนที่ไม่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการตรวจสอบระดับความยืดหยุ่นและความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับมือที่ไม่เหมาะสม การศึกษานี้มุ่งเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยในการจัดการโรคระบาดและเสริมสร้างความยืดหยุ่นสำหรับการระบาดในอนาคต

การวิจัยนี้มีการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

  1. “Resilience level and its association with maladaptive coping behaviors in the COVID-19 pandemic: a global survey of the general populations”, Globalization and Health (2023)1
  2. “Factors Associated with Vaccination Intention against the COVID-19 Pandemic: A Global Population-Based Study”, Plos One, (2022)2
  3. “Factors associated with weight gain during COVID-19 pandemic: A global study”, MDPI, (2023)3

การตีพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ระดับโลกเกี่ยวกับโรคโควิด-19 แต่ยังเป็นแนวทางที่สำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและตอบสนองต่อภาวะวิกฤติโรคโควิด-19 ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลกับ APRU ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถมีส่วนร่วมในความพยายามระดับโลกที่มุ่งเป้าไปที่การทำความเข้าใจผลกระทบของโรคระบาดและรูปแบบพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการสร้างความสามารถในการปรับตัวและเป็นการลดผลกระทบจากโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยสรุป ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ APRU ในความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาตินี้ มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับผลกระทบทางพฤติกรรมและการรับรู้ของ โรคโควิด-19 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการโรคระบาดทั่วโลก ความรู้ที่ได้จากความร่วมมือนี้ ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการต่อสู้กับโรคระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ และการเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤติสุขภาพในอนาคต การมีส่วนร่วมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลก ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

1 https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-022-00903-8
2 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0284283
3 https://www.mdpi.com/2076-393X/10/9/1539

อื่นๆ

จุฬาฯ กับการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งใหญ่ ใน Chula Sustainability Fest 2022

ในปี 2022 ผลงานที่มีส่วนในการสร้างความยั่งยืนของจุฬาฯ จะไม่อยู่แค่ใน SDGs Report แต่ได้ออกมาสื่อสารในงาน Chula Sustainability Fest 2022 เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2565 เพื่อสร้าง Commitment สื่อสารนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจุฬาฯ Connect เชื่อมโยงประชาคมจุฬาฯ และ Inspired สร้างแรงบันดาลใจให้ช่วยกันผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุฬาฯ อวดสองนวัตกรรมคืนชีวิตใหม่ให้ปะการังไทย ผสมเทียมสำเร็จครั้งแรกของโลก พร้อมชูเครื่องพิมพ์ 3 มิติสร้างปะการังเทียม

ปัญหาการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศของมหาสมุทรถือเป็นภาวะวิกฤติการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลกต่างให้ความสนใจอย่างมากกับความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งได้รับผลกระทบจากทางตรงและทางอ้อมจากความผิดปกติของสภาพอากาศ

“Chula-Cov19” วัคซีน mRNA สัญชาติไทยขยับเข้าใกล้ความสำเร็จ

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นศักยภาพของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยรับมือกับวิกฤติด้านสาธารณสุขระดับโลกนี้ได้ดี  ทั้งความพร้อมด้านการบริหารจัดการสถานที่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการนำทักษะ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมล้ำสมัย เข้ามาใช้ดูแลพี่น้องประชาชนตามมาตรฐานสากลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดตามมาตรการที่องค์การอนามัยโลกประกาศไว้

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและการรับรู้ผลกระทบจากโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19): การสำรวจระดับนานาชาติ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทั่วโลกยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีวัคซีนแล้ว แต่ไวรัสก็ยังกลายพันธุ์ได้อยู่ และยังส่งผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ดังนั้นการหาข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลที่จะเก็บประเด็นผลกระทบต่างๆจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลในวงกว้างระดับภูมิภาค จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในภาคีเครือขายของ  Association of Pacific Rim Universities (APRU) ในหน่วย Global Health Program ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 60 มหาวิทยาลัย จาก 19 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงได้มีการทำโครงการสำรวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและการรับรู้ผลกระทบจากโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19) ขึ้น