กรณีศึกษา

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาธารณะตลอดปีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ด้วยความมุ่งมั่นให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมเหล่านี้ได้ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ หรือเพศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมสาธารณะด้านวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ และการฝึกอบรมสายอาชีพสำหรับประชาชนอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี หลากหลายรูปแบบ ทั้ง onsite และ Online ให้กับทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตัวอย่างกิจกรรมเด่นๆ (Highlight) ในปี 2564-2565 

Quick MBA for SMEs: Chula We2We Market จุฬาฯแก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ทางรอดธุรกิจโรงแรมและที่พัก

2 ส.ค. 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “Quick MBA for SMEs: Chula We2We Market” จุฬาฯ แก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ทางรอดธุรกิจโรงแรมและที่พัก อบรมความรู้ธุรกิจฟรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

https://www.chula.ac.th/news/49218/

Quick MBA for SMEs: Chula WeToWe Market จุฬาฯแก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ธุรกิจสุขภาพ

9 ส.ค. 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “Quick MBA for SMEs: Chula We2We Market” จุฬาฯ แก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ทางรอดธุรกิจสุขภาพ อบรมความรู้ธุรกิจฟรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 

https://www.chula.ac.th/news/49405/

Quick MBA for SMEs: Chula WeToWe Market จุฬาฯแก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ธุรกิจแฟชั่น

16 ส.ค. 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “Quick MBA for SMEs: Chula We2We Market” จุฬาฯ แก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ทางรอดธุรกิจแฟชั่น อบรมความรู้ธุรกิจฟรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 

https://www.chula.ac.th/news/49625/

อบรม “การออกแบบบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุในยุค New Normal”

2 ธ.ค. 2564

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสถาปนิกและบุคคลทั่วไปร่วมโครงการ Universal Design Online Course “การออกแบบบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ วัยอิสระ และวัยพึ่งพา ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในผู้สูงอายุ และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม

https://www.chula.ac.th/news/54804/

สัมมนาออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์

2 ธ.ค. 2564

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาฯ และหน่วยงานต่างๆ จัดงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

https://www.chula.ac.th/news/54975/

Workshop ทางออนไลน์ “เตรียมตัวอย่างไรในวันใจหมดไฟ”

4 ธ.ค. 2564

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนคุณมาดูแลหัวใจ ให้เวลาชีวิต ด้วยจิตวิทยา กับ Online Workshop ฟรี ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร ในวันใจหมดไฟ” (How to take care of yourself and others)

https://www.chula.ac.th/news/55707/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงกบนาเสริมรายได้ – สร้างอาชีพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

3 ก.พ. 2565

เป็นโครงการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงกบนา และให้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกบนาให้สามารถนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว

http://www.clnr.chula.ac.th/index.php/activities-2565/624-nan-activity-025-2565 

เสวนาสาธารณะออนไลน์ “มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SD Public Forum) ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความมั่นคงของมนุษย์

4 มี.ค. 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาสาธารณะออนไลน์ “มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SD Public Forum) ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความมั่นคงของมนุษย์” 

https://www.chula.ac.th/news/66358/

โครงการโรงเรียนสาธิตการเลี้ยงสุกรภายใต้ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสานประจำปี 2565

20 ก.ค. 2565

เป็นโครงการที่ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาคมน่าน ในลักษณะหลักสูตรต่อเนื่อง ประกอบด้วยการเรียนในเนื้อหาวิชาที่จำเป็นสำหรับจัดการฟาร์มสุกรที่ถูกต้อง การลดต้นทุนในการเลี้ยงสุกรโดยการผลิตอาหารสุกรด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและลงมือฝึกปฏิบัติจริง

http://www.clnr.chula.ac.th/index.php/activities-2565/665-nan-activity-054-2565 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีพ.ศ. 2565

17 ส.ค. 2565

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

http://www.clnr.chula.ac.th/index.php/activities-2565/689-nan-activity-074-2565

ที่มา :

  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนการศึกษาสำหรับทุกคน ไม่แบ่งแยก

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทุกคนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งผลให้การพัฒนาประเทศดีขึ้น การศึกษาไม่ควรจำกัดเฉพาะเยาวชนเท่านั้น การศึกษาไม่ควรมีค่าใช้จ่ายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แม้ว่าพวกเขาจะรวยหรือจน

จุฬาฯ ชู “แสมสารโมเดล” แก้ขยะล้นทะเลไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย “ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์” และ“สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ” เผยผลสำเร็จ “แสมสารโมเดล” นำร่องแก้ปัญหาขยะบนบกไหลลงทะเลชลบุรี ด้วยหลัก 3Rs ลดขยะพื้นที่แสมสารได้จริงกว่าร้อยละ 30 พร้อมขยายผลความสำเร็จจากชุมชนสู่ระดับชาติ

จุฬาฯ ต้าน COVID-19 ด้วยกลยุทธ์หลายมิติ; การวินิจฉัย การรักษา และการฉีดวัคซีน

ในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงานวิจัย การบริการ และนวัตกรรมมากมายแก่สังคมเพื่อฟื้นคืนสถานการณ์ที่ตึงเครียด ซึ่งรวมถึงวิธีการวินิจฉัย แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการดูแลผู้ป่วย (วอร์ดเสมือน) และงานด้านศูนย์บริการวัคซีน

จุฬาฯ ปลุกท่องเที่ยวน่านโตสมดุลและยั่งยืน ชู “เที่ยวกรีน กินคลีน เสพศิลป์เมืองน่าน”

“น่าน” มีวิสัยทัศน์ประจำจังหวัด คือ “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน