17 เป้าหมายแห่งการพัฒนา

โลกที่ดีกว่าเริ่มต้นที่เราทุกคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อซึ่งกำหนดขึ้นในปี 2558 โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2558 กำลังทำงานเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนในปี 2573

เป้าหมาย 1 : ขจัดความยากจน
เป้าหมาย 2 : ยุติความหิวโหย
เป้าหมาย 3 : สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เป้าหมาย 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ
เป้าหมาย 6 : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
เป้าหมาย 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
เป้าหมาย 8 : การจ้างงานที่ดีและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป้าหมาย 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย 10 : ลดความเหลื่อมล้ำ
เป้าหมาย 11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
เป้าหมาย 12 : การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมาย 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมาย 14 : การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางทะเล
เป้าหมาย 15 : การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
เป้าหมาย 16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
เป้าหมาย 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน