กรณีศึกษา

จุฬาฯ สนับสนุนการศึกษาสำหรับทุกคน ไม่แบ่งแยก

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทุกคนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งผลให้การพัฒนาประเทศดีขึ้น การศึกษาไม่ควรจำกัดเฉพาะเยาวชนเท่านั้น การศึกษาไม่ควรมีค่าใช้จ่ายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แม้ว่าพวกเขาจะรวยหรือจน ในระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม เช่น โรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย มีข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พลัดถิ่น และผู้ลี้ภัย ซึ่งคนในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน พวกเขาต้องการความรู้เฉพาะที่สามารถใช้ในการประกอบอาชีพ หรือทำให้การประกอบอาชีพของพวกเค้ามีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้นำสถาบันการศึกษาในภูมิภาค ถือโอกาสนี้เปิดหลักสูตรระยะสั้นฟรีแก่ประชาชนทั่วไป โดยเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มีเป้าหมายเป็นบุคคลทั่วไปและนิสิตในมหาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการหาความรู้อื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาที่ตนเรียน หลักสูตรออนไลน์ฟรีจำนวนมากช่วยให้ผู้เข้าร่วมที่ไม่มีโอกาสได้รับในระบบการศึกษา เช่น ผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่น การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้

CHULA THE MASTER ภาค 1 Cooking For Life

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาฯ เปิดคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์ฟรีกับ “เชฟป้อม มล.ขวัญทิพย์ เทวกุล” นักโภชนาการและเชฟชื่อดังที่เป็นกรรมการตัดสินรายการแข่งทำอาหาร  “Master Chef Thailand” หลักสูตรนี้เน้นการทำอาหารโดยเชื่อมโยงความรู้ด้านอาหารในชีวิตประจำวันกับองค์ความรู้อื่นๆ อย่างหลากหลาย เช่น การถนอมอาหารทางวิทยาศาสตร์ การบริหารธุรกิจอาหารโดยใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดอาหารเพื่อจิตใจโดยใช้ความรู้ทางจิตวิทยาหลักสูตรนี้เปิดสอนสำหรับศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปทุกคน สามารถเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตได้

จุฬาฯ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ ถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของห่วงโซ่คุณค่า (value chain)

นมแพะมีคุณค่าทางอาหารสูง ย่อยง่าย อุดมด้วยโปรตีนและไขมันที่มีประโยชน์ เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวและผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมการทำนมแพะเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต จากความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือพัฒนาความรู้ทั้งระบบตั้งแต่ถ่ายความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของการผลิต โดยมีองค์ความรู้ตั้งแต่การจัดการฟาร์มและการจัดการสุขภาพสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปน้ำนมดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า

การส่งเสริมการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพสามารถ เพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยจัดหาต้นแบบที่มีคุณภาพเพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด นำโดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีคุณภาพ สู่ท้องตลาดด้วยกลไกของผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะบัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นลักษณะการดำเนินงานแบบ triple helix คือ มหาวิทยาลัย เกษตรกร และผู้ประกอบการหน้าใหม่ในลักษณะครบวงจรตามห่วงโซ่คุณค่า

ผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 ได้มีการพัฒนากลุ่มเกษตรกรโดย การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่เริ่มมีการผลิตนมแพะ พร้อมดื่มจำหน่ายไปบ้างแล้ว นอกจากนี้ยังได้มีการจด          อนุสิทธิบัตรงานวิจัยนมแพะพาสเจอรไรซ์ผสมเนื้อผลไม้ 4 รส ได้แก่ รสธรรมชาติ รสกล้วย รสมะพร้าวและ  รสแคนตาลูป มีรายได้จากขายอนุสิทธิบัตร ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ (startup) ในการจัดจำหน่ายนมแพะเกิดขึ้นด้วย มีความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจังหวัดสระบุรีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในงานนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมวันแพะแห่งชาติ ในระยะต่อมาโครงการได้พัฒนาการแปรรูปนมแพะเป็นอาหาร ได้แก่ เนยแข็ง และลูกอมรสนมแพะ และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ได้แก่ สบู่ก้อน สบู่เหลว และ ครีมทาผิว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเลี้ยงแพะนมที่มีมาตรฐานและคุณภาพมากขึ้นทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงแพะ อีกทั้งโครงการยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ คนในชุมชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์นมแพะที่เป็นนวัตกรรมใหม่และสามารถสร้างช่องทางการค้า จึงเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพในอนาคต

ที่มา:

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

ความร่วมมือจุฬาฯ กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ (Affordable Housing for Police Officers)

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อชุมชน

อนุรักษ์ปลากระเบนเจ้าพระยา อนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

นักวิชาการต่างยกให้ปลากระเบนเจ้าพระยาเป็นสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ความไม่สมดุลของระบบนิเวศน้ำจืดด้วยคุณสมบัติของปลาชนิดนี้ที่มีความไวต่อสารพิษและสภาพการเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่อยู่อาศัย

เปิดพื้นที่สีเขียวของจุฬาฯ กับการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชุมชน

เมื่อก้าวเข้ามาในย่านจุฬา สวนหลวง-สามย่าน จะสัมผัสได้ถึงพื้นที่สีเขียวภายในย่านที่มีขนาดใหญ่และจะขยายขึ้นเรื่อยๆ เพราะเรามีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองให้เป็น “GREEN & CLEAN CITY” โดยมีหลากหลายนโยบายที่จะช่วยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้านอย่างยั่งยืน

CU-PIG FARMING: โรงเรียนสาธิตการเลี้ยงสุกร เปิดทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด ส่งผลให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเกษตรจากที่อื่น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสุกร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงริเริ่มโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิตเนื้อสุกร เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในท้องถิ่น