กรณีศึกษา

Center of SHE คุมเข้มความปลอดภัยแล็บจุฬาฯ นับพันด้วย “ChemTrack & WasteTrack 2016

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความสำคัญอย่างมากในมหาวิทยาลัย ไม่มีใครอยากประสบอุบัติเหตุ ได้รับอันตรายจากสารเคมีที่สะสมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว การปลูกฝังให้นิสิตผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อนจะจบออกไปประกอบวิชาชีพในการทำงานในหน่วยงานต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการหรือห้อง Lab มากกว่า 1,000 ห้อง จึงดำเนินการด้านระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการกำจัดสารเคมี ของเสียอันตรายอย่างถูกวิธีมากว่า 20 ปี

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 675 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนาด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 กันยายน 2549 และ คณะกรรมการบริหารด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยมอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายเป็นหน่วยงานหลักกำกับดูแลตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมการจัดการสารเคมี “ChemTrack2009” และโปรแกรมการจัดการของเสียสารเคมี “WasteTrack2009”

ต่อมาในเดือนตุลาคมปี 2559 จึงได้รวมโปรแกรมดังกล่าวเข้าด้วยกันพัฒนาเป็น “โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack & WasteTrack2016)” นอกจากนี้ ในการประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 797 ยังได้มีมติจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) (Center for Safty, Health and Environment of Chulaloingkorn University) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และดูแลโปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016 อย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ Center of SHE ยังได้จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack & WasteTrack 2016) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ โดยแสดงวิธีการใช้งานโปรแกรมตามวัตถุประสงค์ การจัดการข้อมูลสารเคมีและการจัดการข้อมูลของเสียสารเคมีรวมไปถึงการเรียกดูรายงานต่าง ๆ และยังเปิดกว้างให้ผู้ใช้งานทั้งนิสิตและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทั้งโปรแกรมและคู่มือการใช้โดยติดต่อได้ที่ E-mail : chemtrack@chula.ac.th หรือศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-5213 [https://www.shecu.chula.ac.th/home/ ]

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ เปิดเผยว่า เป้าหมายที่ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ พยายามสร้างก็คือทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัย ทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในจุฬาฯ

“ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ เป็นหน่วยงานระดับศูนย์ที่ทำหน้าที่ด้านระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเป็นแห่งที่สามของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แบ่งการทำงานเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ทำงานวิชาการ และกลุ่มที่ดูแลเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย กลุ่มที่ทำงานวิชาการ จะทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ “พื้นฐานความปลอดภัยทั่วไป” เนื้อหาการอบรมเกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นฐานความปลอดภัย ทุกคนสามารถเรียนได้ เป็นการปรับพฤติกรรมและจิตสำนึกของคนในเรื่องความปลอดภัย ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดเฉพาะในห้อง Lab เท่านั้น ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จะต้องทำงานในห้อง Lab เคมี ชีววิทยา จะต้องผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์ฯ ด้วยเช่นกัน โดยจะเรียนผ่านทางระบบออนไลน์  ในขณะเดียวกัน ยังมีหลักสูตรการอบรมเรื่องความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 หรือระดับบัณฑิตศึกษา เปิดการอบรมตลอดทั้งปี รวมทั้งจัดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับผู้บริหาร หัวหน้างานในห้อง Lab  และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในส่วนของกลุ่มที่ดูแลด้านความปลอดภัย จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสารเคมี เชื้อโรค  รังสี ฯลฯ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังทำหน้าที่รับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอันตรายและถอดบทเรียนออกมา นำไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยมีระบบการแจ้งความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการไปยังคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในจุฬาฯ ด้วย”

ที่มา:

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง:  

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้ทุกคน มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการด้านสุขภาพที่หลากหลายแก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม การศึกษา และการติดตามดูแลตนเองโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร

ประเทศไทยประกาศความสำเร็จซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตจากขยะเปียกชุมชนครั้งแรกของโลก

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ UN Thailand พร้อมด้วยพันธมิตรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนโดย KBANK ซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยและประชาคมมุ่งสู่ “สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์”  ประกาศความสำเร็จการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 จังหวัดนำร่องเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายหลังสามารถจูงใจให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการแยกขยะและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่สามารถแปลงกลับมาเป็นเงินทุนให้กับหมู่บ้านและชุมชน

“อาคารเขียว” กับ การพัฒนาอาคารใหม่อย่างยั่งยืนของจุฬาฯ

การพัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบันที่มีความสำคัญในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทที่มีความเกี่ยวข้องกับความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate change) ซึ่งมีผลมาจากกิจกรรมหรือการใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทางกายภาพภายในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอพักบุคลากร สวัสดิการที่เอื้อต่อการพัฒนางานของคนจุฬาฯ

ในปี พ.ศ. 2563 จุฬาฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 8,178 คน นโยบายการจัดสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่จุฬาฯ ใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดหาที่พักอาศัยภายในหรือบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยในรูปแบบหอพัก เพื่อให้บุคลากรผูกพันและมีความสุขในการทำงาน เอื้อให้สามารถพัฒนางานอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่