กรณีศึกษา

การจัดซื้อของจุฬาฯ กับเรื่องของความอย่างยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีการใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมาก การจัดหาวัสดุดังกล่าว ดำเนินการภายใต้นโยบายการให้ความสำคัญต่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายสำคัญด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งในประชาคมชาวจุฬาฯ ชุมชนโดยรอบ พื้นที่ต่อเนื่องและสาธารณะ

ทั้งยังมีนโยบายในการลดการใช้พลังงาน เน้นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดขยะและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติให้เห็นจริง โดยคำนึงถึงในทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ต้องมีการประสานกับฝ่ายการพัสดุของมหาวิทยาลัยในการสรรหาและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย ที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครื่องปรับอากาศที่เคยใช้น้ำยาที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) มาเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาที่ไม่ส่งผลต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) และยังช่วยในการประหยัดไฟฟ้าในการใช้งานในแต่ละครั้งได้ดีกว่าเครื่องปรับอากาศในแบบเดิม

รวมทั้งการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นหลอดประหยัดไฟ ที่มีส่วนประกอบของหลอดไฟซึ่งทำมาจากวัสดุรีไซเคิล โดยหลอดไฟส่องสว่างจะมีความสามารถในการช่วยประหยัดพลังงาน และเมื่อหลอดไฟหมดอายุในการใช้งาน วัสดุในการทำหลอดไฟดังกล่าวจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดขยะเมื่อหลอดไฟหมดอายุการใช้งาน

วัสดุสำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์ ไปจนกระทั่งกระดาษชำระ ทางจุฬาลงกรณ์มหาลัยจะเน้นให้ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุรีไซเคิลที่ไม่ก่อให้เกิดขยะหลังจากการหมดอายุการใช้งาน หรือเมื่อทิ้งแล้วจะยังสามารถนำบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น วัสดุที่ทำจากโลหะ เหล็ก อลูมิเนียม กระจก หรือไม้ ที่สามารถย่อยสลายและนำกลับมาใช้ได้มากกว่า ร้อยละ 50

โดยสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยเลือกซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย (Supplier/Supply chain) ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าและบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองฉลากเขียว หรือ ตระกร้าเขียว ตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมมลพิษ [http://gp.pcd.go.th/all] [https://www.pcd.go.th/publication/5531/ ]

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557
https://www.pcd.go.th/publication/5531/

ที่มา: 

สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

บริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนการสร้างนวัตกร นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และธุรกิจ ในประชาคมจุฬาฯ มุ่งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์

จุฬาฯ ผลักดัน Future Literacy

Future literacy เป็นสาขาสหวิทยาการที่รวมแนวคิดจากอนาคต การมองการณ์ไกล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนสถานการณ์ และการคิดเชิงออกแบบ องค์กรต้องมีผู้ความสามารถนี้เพื่อคาดการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างอนาคตในลักษณะเชิงรุก Future literacy เป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

ดูแลคุณภาพชีวิตนิสิตครบวงจรในวิกฤตโควิด-19 ด้วยนวัตกรรม Pre-vent Protect Cure

เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นดั่งบ้านที่ปลอดภัย ของนิสิตกว่า 37,000 คน ฝ่าวิกฤตนี้ด้วยนวัตกรรมจุฬาฯ ทั้ง ป้องกัน ปกป้อง และรักษา และออกมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตนิสิตจุฬาฯ อย่างครบวงจร

จุฬาฯ สนับสนุนให้ทุกคน มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการด้านสุขภาพที่หลากหลายแก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม การศึกษา และการติดตามดูแลตนเองโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร